VIEC LAM DONG THAP

636 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]sieu thi coopmart dong thap tuyen dung

em da hoc qua lop trung cap ke toan o truong cao dang kinh te doi ngoai thanh pho can tho.

Em rat muon duoc vao lam viec o moi truong coopmart.

Luong: Thoa thuan
Nhom: Tim viec
Chuyen nganh: Tai chinh, Ke toan
Trinh do: Trung cap
Dang tai: Dong Thap

Ban tin da het han.
De nhan thong tin nguoi dang: Soan noi dung QK 98724 gui den 8785
De xoa ban tin: Soan noi dung QKX 98724 gui den 8285

Tin khac:
1. COOPMART DONG THAP Huyen Cao Lanh - Dong Thap
COOPMART-DONG-THAP Kinh gui: Ban lanh dao va Phong nhan su - Lien Hiep HTX TM TP.HCM Sieu Thi Co.opMart. Toi ten: NGUYEN MINH DUC. Co giay phep lay xe hang c, tot nghiep chinh quy n ...

2. Coop Mart Dong Thap
Coop-Mart KINH CHAO BAN LANH DAO VA BO PHAN TUYEN DUNG - LIEN HIEP HTX TM TP.HCM sieu thi Co.opmart. TOI TEN: LAM THANH TAM SN... TRINH DO 11/12 LY LICH:...DI HOC,...DI ...

3. Viec lam TP Cao Lanh - Dong Thap
Viec-lam Kinh goi: Ban lanh dao va bo phan tuyen dung cua sieu thi coopmat chi nhanh Dong Thap. Toi ten: Nguyen Thi Hue... sn: 1990 Que quan: Ap Dinh Thanh, x ...

4. Coop Mart Dong Thap
Coop-Mart kinh chao ban lanh dao va bo phan nhan su lien hiep HTX -TM TPHCM SIEU THI COOPMARK . TOI NGUYEN THI ANH DUYEN RAT MONG MUON DUOC VAO LAM TAI QUI CTY.RAT MONG ...

5. Tim Viec Lam Dong Thap
Toi ten: Huynh Van Noi, sinh nam: 1988 la sinh vien tot nghiep truong Dai Hoc Van Hien, chuyen nganh Cong Nghe Thong Tin.


Trang: [1]  ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam 2014]

Copyright © 2011 by BANME.VN