VIEC LAM DONG THAP

32 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. xin viec lam tai hong ngu Dong Thap
xin-viec-lam-tai-hong-ngu mong co cong viec on dinh

2. Tuyen dung nhan vien Coopmart Sa Dec Dong Thap
Kinh gui: Lien hiep HTX TM_DV Sai Gon Coop va phong tuyen nhan su Sai Gon Coop. Em ten: Nguyen Thi My Nga. Sinh nam: 09/07/1992. Que quan: Xa Vinh Thanh, huyen Lap ...

3. Kinh goi Ban Lanh Dao va Phong Nhan Su CoopMart Sa Dec Dong Thap Dong Thap
Toi duoc biet sieu thi CoopMart tai sa dec dang tuyen dung va toi mong muon duoc lam viec tai sieu thi CoopMart sa dec. Toi xin ung tuyen vao bo phan kh ...

4. Du tuyen vao sieu thi Coopmart Sadec Dong Thap
Kinh goi : _Ban lanh dao he thong sieu thi Coopmart ... _ Bo phan tuyen dung _ Toi ten LE THI KIEU PHUONG, sinh nam 1983 _ Chuyen nganh : che bi ...

5. Du tuyen sieu thi coopmart Sa Dec Dong Thap
Kinh gui:- Ban lanh dao Giam Doc sieu thi COOPMART SA DEC ...Phong nhan su ung tuyen nhan vien. Toi ten: Nguyen Dang Tien, Sinh nam 1993 Tinh trang: Doc Th ...

6. CAN TIM VIEC LAM PHU HOP HON Dong Thap
CAN-TIM-VIEC-LAM-PHU-HOP-HON Toi ten: Phung Van Phu Sinh nam: 1987 Trinh do:12/12 Van bang chung chi: + B tin hoc Access + B tin Hoc Photoshop + A anh van. + Biet day va su dung cac phan m ...

7. DU TUYEN VAO SIEU THI COOPMART SA DEC - DONG THAP TX Sa Dec - Dong Thap
DU-TUYEN-VAO-SIEU-THI-COOPMART-SA-DEC-DONG-THAP Kinh gui: Ban Giam doc Coopmart Sa Dec + Toi ten Nguyen Thi Xuan Thanh + Sinh ngay 02/04/1990 + CMND so:... + Da tot nghiep Truong Cao dang kinh te ky thuat S ...

8. DU TUYEN VAO SIEU THI COOPMART SA DEC DONG THAP Dong Thap
Kinh chao Ban Lanh Dao va phong nhan su Coopmart Sa Dec Dong Thap. Toi ten: LE NGOC LAM SN: 04/11/1991. CMND:...Chuyen nganh Tin Hoc Van Phong. Duoc biet sieu th ...

9. DU TUYEN VAO SIEU THI COOPMART SA DEC DONG THAP Dong Thap
DU-TUYEN-VAO-SIEU-THI-COOPMART-SA-DEC-DONG-THAP Kinh chao Ban Lanh Dao va phong nhan su Coopmart Sa Dec Dong Thap. Toi ten: LE NGOC LAM SN: 04/11/1991. CMND:...Chuyen nganh Tin Hoc Van Phong. Duoc biet sieu th ...

10. DU TUYEN VAO SIEU THI COOPMART SA DEC DONG THAP Dong Thap
DU-TUYEN-VAO-SIEU-THI-COOPMART-SA-DEC-DONG-THAP Kinh chao Ban Lanh Dao va phong nhan su Coopmart Sa Dec Dong Thap. Toi ten: NGUYEN THI KIEU CHINH. SN:25/04/1989. CMND:...Chuyen nganh Che Bien Thuy San. Duoc b ...


Trang: 1  [2] [3] [4] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Dong Thap, viec lam Dong Thap, tuyen dung Dong Thap 2015]

Copyright © 2011 by BANME.VN